.RU

1. Дневна форма на обучение - Професионална гимназия по облекло и


Раздел І. Форми на обучение
^ 1. Дневна форма на обучение

Чл. 29. Дневната форма е присъствена и се провежда между 7.00 ч. и 19.00 ч

Един клас се организира за една учебна година. Класовете се номерират във възходящ ред с римски цифри.

Разпределението на учениците по паралелки се извършва от директора при спазване на изискванията по член 90., ал. 3 от ППЗНП.

В началото на учебната година директорът назначава класен ръководител на всяка паралелка по член 90., ал4 от ППЗНП.

Чл. 30. Графикът на учебното време за дневна форма на обучение с посочени начало и край на І-ви и ІІ-ри срок и на ваканциите се задава със заповед на Министъра на МОМН.

Учениците ползват ваканции:

Чл. 31. Организацията на учебния ден е на две смени, започващи в 7.30 часа и 13.10 часа по дневен часови график.

Часовете при двусменно обучение са по 40 мин., по учебна практика 50 мин., а по производствена практика 60 мин.


^ ЧАСОВИ ГРАФИК
І смяна

ІІ смяна

1

7:30 – 8:10

13:10 - 13:50

2

8:20 – 9:00

14:00 - 14:40

3

9:15 – 9:55

14:55 - 15:35

4

10:05 – 10:45

15:45 - 16:25

5

10:50 – 11:30

16:35 - 17:15

6

11:35 – 12:15

17:20 - 18:00

7

12:20 – 13:00

18:05 – 18:45


Чл. 32. Учебните занятия се водят по установена седмично разписание, което се съобразява с психофизическите особености на учениците и възможностите на училището; утвърждава се от директора на училището; сменя се само в началото на втория срок от учебната година; всяка наложителна промяна в седмичното разписание се утвърждава от РЗИ.

Чл. 33. Промени в реда на учебни занятия и в други дейности, установени със съответни графици, а така също и мястото на провеждане се извършват само в изключителни случаи и с разрешение на директора.

Чл. 34. С учениците се провеждат консултации по установен график, приет от ПС и утвърден със заповед на директора.

Чл. 35. Извънкласните форми на работа се провеждат по установен график, приет от ПС и утвърден със заповед на директора.

Чл. 36. Учебното съдържание се групира в общообразователна подготовка /задължителна, задължителноизбираема и свободноизбираема/ и професионална подготовка /задължителна, обща, отраслова и специфична, задължителна чуждоезикова подготовка по професията, задължителноизбираема и свободноизбираема/.

Чл. 37. Задължителната общообразователна подготовка осигурява постигането на общообразователния минимум по учебните предмети от културно-образователните области - задължителните знания, умения и компетенции, гарантиращи еднаква за всички ученици подготовка.

Учениците могат да се обучават по индивидуални учебни планове и програми, които да предвиждат усвояването на знания и умения за по-кратък срок, на по–високи равнища или едновременно за два класа с успех Отличен 6 от предходната година, чрез подадена молба от ученика и приета на заседание на ПС.

Чл. 38. За обучението в ЗИП, СИП и извънкласните форми учениците декларират желанието си със заявление до директора, подадено 3 седмици преди края на учебните занятия, подписано от ученика и родителя (настойника). Групите се сформират в зависимост от броя желаещи и възможностите на училището да осигури учители по предмета.

Чл. 39. Учениците изучават чужди езици като І чужд, ІІ чужд и по професионална подготовка в зависимост от изучавания до 8 клас език при възможности за сформиране на съответните групи и осигуряване на учители.

Чл. 40. Учениците присъстват задължително в третия час по физическо възпитание и спорт, организиран под формата на модули. Модулното обучение се провежда извън седмичното разписание на часовете в училище

Чл. 41. По учебния предмет "Физическо възпитание и спорт" учениците имат право да бъдат освобождавани поради заболявания, за които е противопоказно упражняване на физическо възпитание и спорт. (Процедурата за освобождаване е описана в Гл.IV, Раздел ІІ, чл. 79 т. 5).

Чл. 42. Учениците се преместват в друго училище с издадено удостоверение за преместване, за което подават заявление. Преместването на учениците над 16-годишна възраст от самостоятелна в дневна форма на обучение става само в началото на учебната година.

Чл. 43. Знанията и уменията на учениците се оценяват чрез текущи и периодични проверки, съгласно Наредба № 3 от 15.02.2003г.

Чл. 44. Уменията за работа в лабораторни, практически и производствени условия (изпитвания по практика) се проверяват в рамките на учебен ден или учебен час.

Чл. 45. Ученикът завършва класа, ако по всички предмети има годишна оценка най-малко Среден /3/. В случаите на допуснати отсъствия по чл. 91 срочна и годишна оценка се оформя с изпит след решение на ПС. Срочните и годишните оценки на учениците от VІІІ до ХІІІ клас се вписват в личния картон на ученика.

Чл. 46. Ученици, които имат Слаб /2/ по учебни предмети полагат поправителни изпити по тях на две редовни поправителни сесии, които се провеждат до две седмици след приключване на учебната година и до две седмици преди започване на учебната година. За 12 клас есенната (втората) поправителна сесия е до един месец преди началото на учебната година. Неявилите се на поправителните изпитни сесии по здравословни причини, удостоверени с документ, могат да се явят на допълнителна поправителна сесия, но не по-късно от 10 октомври. Учениците подават молба за явяване на поправителни изпити преди всяка сесия.

Чл. 47. Ученици, които имат оценка Слаб /2/ по учебен предмет на редовните и/или на допълнителната поправителна сесия, или не са се явили на поправителни изпити, повтарят класа. В самостоятелна форма на обучение при повтаряне на класа, учениците се явяват на изпити по предметите, по които имат оценка Слаб /2/.

Чл. 48. Ученик, който е получил слаба оценка по производствена практика, я провежда отново по условията на поправителни изпити след подаване на заявление от ученика и определяне със заповед на мястото, времето и учителя-ръководител. За ученик, чиито отсъствия не позволяват оформяне на оценката по производствена практика, по предложение на Педагогическия съвет директорът определя със заповед условията и реда за провеждане на практиката.

Чл. 49. Ученици от последния гимназиален клас, които имат оценка Слаб /2/ по учебни предмети на редовните и/или на допълнителната поправителни сесии или не са се явили на поправителни изпити, не повтарят класа, а се явяват на поправителни изпити на януарска и следващи поправителни сесии.

За ученици, обучаващи се по професии за придобиване на трета степен на професионална квалификация за последен клас се счита ХІІІ клас. Незавършилите успешно ХІІ клас, без оценка по производствена практика или неположили поправителни изпити в предвидените поправителни сесии, повтарят ХІІ клас.

Чл.50. Учениците имат право еднократно да се явят на не повече от 3 изпита за промяна на оценката по учебни предмети след приключване на учебните занятия за последния клас от съответната степен на образование – 12 клас. Получената оценка на такъв изпит е окончателна, а ако е Слаб /2/, ученикът се явява на поправителен изпит.

^ 2.Самостоятелна форма на обучение

Чл. 51. Самостоятелната форма на обучение е неприсъствена, при която учениците се подготвят самостоятелно и се явяват на изпити по всички предмети от учебния и училищните учебни планове на професията.

(1). В СФ учениците се преместват по два начина:

- след подадено заявление от ученика и родител, в което е упомената причината за преместването \по семейни причини, по финансови причини, заминаване за чужбина/;

- след наказание от ПС за допуснати над 15 неизвинени отсъствия и нарушаване на Правилника за вътрешния ред на училището.

Чл. 52. Учениците от СФ имат право:

(1). Да се явяват на изпити в 3 сесии:

- септемврийска сесия – от 01.09.

- януарска сесия – 09.01.

- юнска сесия – 15.06.

(2). Учениците от 12 клас имат право да се явят на априлска сесия, ако са им останали 3 изпита или само поправителни изпити;

(3). Да изискват от класния ръководител учебен план за професията, по която ще продължат обучението си в СФ;

(4). Да изискват от класния ръководител конспекти по предметите, по които ще се явяват на изпити;

(5). Да посещават консултациите на учителите, обявени за учениците от дневна форма на обучение;

(6). Да получават информация от класния ръководител за резултатите от положените изпити до 10 дни след приключването на сесията.

Чл. 53. Учениците от СФ са длъжни:

(1). За да преминат в СФ по семейни причини да подадат заявление, което трябва да е подписано и от родител, като крайният срок за подаване е 30.11. за всяка учебна година.

(2). Най-късно до 20 дни преди всяка сесия да подават заявление до директора, в което да посочат изпитите, на които ще се явяват за всяка сесия. Те не могат да бъдат повече от 8 изпита - 4 по ООП и 4 по ПП; Изпитите се полагат върху цялото учебно съдържание на учебния предмет за съответния клас по учебно – изпитна програма, разработена и предоставена от преподавателите по съответната учебна дисциплина.

(3). Когато бъдат приети в СФ, да предоставят на класния ръководител снимка, за да може да им бъде оформен личен картон за СФ;

(4). За изпитите по учебна практика да се явят 1 ден преди изпита, за да изтеглят билет с цел осигуряване на необходимите за изпита продукти или плат;

(5). За изпита по физическо възпитание и спорт да се явят в спортен екип;

(6). Учениците, завършили 11 и 12 клас, трябва да проведат производствена практика. За целта се подписва двустранен договор между ПДУПД и заведението, в което ще се проведе практиката;

Класният ръководител и учителите по ООП и ПП трябва да съдействат на учениците за осигуряване на материалите, необходими за подготовка на изпитите, които им предстоят да полагат.

Чл.54. В самостоятелна форма на обучение се обучават ученици, навършили 16-годишна възраст, подали писмено заявление до директора в началото на учебната година, а по време на учебната година по семейни или здравословни причини и за прилагане на наказание на ученик по чл. 139 т.5 от ППЗНП. В самостоятелна форма на обучение могат да се обучават и даровити ученици, навършили 16-годишна възраст. За записване в самостоятелна форма на обучение директорът издава заповед след решение на Педагогическия съвет на училището. Със заповед директорът определя и условията и реда за организиране и провеждане на изпитите с учениците.

Чл. 55. В самостоятелна форма на обучение се обучават лица, завършили основно образование и клас от гимназиална степен за придобиване на професионална квалификация и на квалификация по част от професията.

Чл. 56. Ученици от самостоятелна форма на обучение могат да осигуряват дарения или спонсорство на средства или материали за обучение от физически или юридически лица.

Чл. 57. Обучението по всички учебни предмети завършва с полагане на изпит за определяне на годишна оценка. Учениците могат да полагат изпити за следващия клас, само ако успешно са положили всички изпити, предвидени за завършване на предходния клас, след подадена молба до директора. В рамките на една учебна година ученик може да положи изпити за два класа като подаде заявление до директора и спазва поредността на изпитите за съответните класове. В един ден не може да се провеждат изпити по повече от един учебен предмет.

Чл. 58. При годишна оценка Слаб (2) на изпит по учебен предмет се полага поправителен изпит по реда на поправителни изпити за дневна форма.

Чл. 59. Изпитите за учениците от самостоятелна форма на обучение са писмени с продължителност 3 учебни часа по теория и 5 часа по практика и се провеждат от комисия от двама учители. Комисията изготвя протокол с оценката от изпита.

Чл. 60. При неявяване в трите поредни сесии в 1 учебна година ученикът прекъсва обучението. При невзети изпити в обявените три сесии повтаря класа. При повтаряне на класа ученикът се явява само на изпитите, по които няма оценка или има Слаб (2). Ако след подадена молба ученикът не се яви на изпитите за съответния клас в съответната учебна година, той може да се яви отново само през следващата учебна година, като спазва процедурата за подаване на заявление за явяване на изпити.

Чл. 61. Производствената практика в 11 и 12 клас е задължителен учебен предмет с продължителност 10 работни дни и завършва с оценка. Провежда се след успешно полагане на всички изпити за класа.

Ученикът подава заявление за производствена практика и със Заповед на директора се определя мястото, времето и учителя- ръководител.

Чл. 62. Лице, прекъснало обучението си, продължава по учебния план, действащ през учебната година, от която обучението продължава за съответната професия. В случай, че лицето се е обучавало по професия, която не е включена в Списъка на професиите за професионално образование и обучение, действащ в годината на продължаване на обучението, лицето продължава обучението си по професия от действащия списък със същите характеристики.


^ Раздел ІІ. Организация и форми за оценяване в училищното обучение


Чл. 63. Проверката и оценката на знанията, уменията и компетентностите и изпитите на учениците в процеса на обучение се извършват в съответствие с Наредба № 3 от 15.04.2003 година за системата за оценяване. Оценяването се извършва чрез текущи изпитвания и изпити.

Чл. 64. Текущите изпитвания са устни, писмени и практически.

Текущите изпитвания се осъществяват от учителя системно и ритмично през І и ІІ учебен срок. Минимумът за брой с текущи оценки по всички предмети за всеки учебен срок е:


За предмети с брой часове седмично

Брой оценки от устни и брой от писмени изпитвания

 • с 4 и повече часа

 • 2 от устни и 3 от писмени

 • с 3 часа

 • 2 от устни и 2 от писмени

 • с 2 часа

 • 2 от устни и 1 от писмено

 • с 1 час

 • 1 от устно и 1 от писмено

 • по физическо възпитание и спорт и по учебна практика, в това число при 3, 4, 5, 6 часа дневно

 • минимум 3 оценки, в т.ч. съответно 3, 4, 5, 6 оценки


Периодичен контрол извършват учителите, помощник-директорите, директорът и държавните органи за управление /РИО на МОМН/.

Чл. 65. Ученици, обучавани в дневна форма, чиито отсъствия не позволяват формиране на срочна оценка по съответния учебен предмет (няма необходимия брой оценки и/или направени 50 и повече процента отсъствия от учебни занятия по съответния учебен предмет), се явяват на изпит за определяне на срочна оценка за І или ІІ срок. Директорът издава заповед за провеждане на изпитите по предмета след предложение на съответния учител, направено на Педагогически съвет. В случаите по чл. 65 ученикът повтаря класа, когато в края на учебната година няма оформена оценка, без да са налице уважителни причини за това.

Чл. 66. Устните изпитвания са индивидуални и групови. Контролната работа е групово писмено изпитване за оценяване резултатите след приключване на завършена част от учебното съдържание на учебния предмет.

Чл. 67. Класната работа е групово писмено изпитване, при което се оценяват постигнатите резултати от учениците по учебния предмет в края на учебния срок.

Класна работа се провежда по български език и литература, по чужди езици в два слети часа и по математика в един учебен час.

Чл. 68. Контролните и класните работи се коригират и рецензират от учителя и се връщат на учениците за подпис от родителя. Оценката на писмената работа се нанася в дневника на класа с черен химикал като се отразява датата , на която е проведена класната работа.

Чл. 69. Практическите изпитвания се организират като индивидуални и групови. Всеки ученик изпълнява индивидуално или групово в екип практически дейности, определени в индивидуално или групово задание.

Чл. 70. Изпити.

(1). Изпитите биват:

 1. Приравнителни

Приравнителни изпити се провеждат:

- При преместване на ученика в паралелка на същото или друго училище, ако съществува различие между съответните училищни учебни планове;

- За ученик, прекъснал обучението си, който желае да го продължи, ако действащият учебен план е различен от учебния план, по който ученикът е започнал обучението си.

 1. За определяне на срочна оценка по учебен предмет.

Учителят лично внася поставените от него оценки в съответната документация, както следва:

♦ текущи оценки от устни изпитвания - в деня на изпитването;

♦ текущи оценки от писмени изпитвания - до 10 дни след провеждането им;

♦ текущи оценки от учебна практика - в деня на изпитването;

♦ срочни и годишни оценки - в деня на оформянето им.

 1. Поправителни.

 2. За промяна на оценка. Учениците имат право де се явят еднократно на изпити за промяна на оценката по не повече от 3 учебни предмета за образователна степен. Изпитите се полагат пред комисия, назначена от директора след приключване на последната учебна година за съответната образователна степен.

 3. Изпити с обучаващи се без прекъсване на работа /за СФ и ИФ на обучение/

 4. Изпити за завършен клас и завършена степен на образование – зрелостни, държавни и квалификационни.

 5. По вид изпитите са писмени /тест/, устни и практически

7.1. Писмени изпити /поправителен, приравнителен/ се провежда по всички предмети по учебен план, както и по предмети, за които с учебните планове се провежда държавен /зрелостен, квалификационен/ изпит.

- Темите за държавните /зрелостните/ изпити се определят от МОМН. Полагат се на определени дати и започват точно в 8.00 часа.

- На писмения изпит учениците носят със себе си само необходимите пособия.

- Ученици, закъснели за писмения изпит, не се допускат в изпитните зали. Заедно с болните и неявилите се по уважителни причини, могат да се явят на резервната дата.

- Директорът назначава по двама дежурни учители на десет ученика по време на писмените изпити.

- По време на изпита, в писмената зала могат да влизат само директорът, помощник-директорите и със знанието на директора - представители на МОМН.

- Полагащите писмен изпит могат да излизат от залата при крайна нужда с придружител-учител, най-рано 2 часа след началото на изпита.

- Беловата и черновата на писмените работи се пишат с мастило или химикал на листове, подпечатани с печата на ПГОХ. На първата страница се вписва предметът, по койта се полага изпитът. На лявата страна на всяка страница се оставя чисто поле.

- Ученик, който завърши писмената си работа, предава беловата и черновата на дежурния учител и напуска изпитната зала. Учителят се подписва след последния ред на работата, и отбелязва в протокола часа на предаването. Писмените работи се прошнуроват и прономероват поотделно и се поставят в папка. В протокола се вписват общият брой на писмените работи и броя на листата. Дежурните учители подписват протокола, и заедно с папката, ги предават на директора.

- Писмените работи се проверяват и оценяват в залата, определена от директора, без да се изнасят от училището. Директорът определя работното време и срока за проверка и оценка на писмените работи. Оценките, вписани в изпитния протокол, са окончателни, и отговорността за тях носят всички членове на комисията.

- Писмените изпитни работи се пазят в архива на учебното заведение в продължение на 2 години, след което се унищожават. Писмените работи от приравнителните и поправителните изпити се пазят 6 месеца.

7.2. Устните изпити се провеждат по въпроси /задавани с билети/, съставени от учителите, въз основа на учебните програми. Билетите с въпросите се одобряват от директора. Всеки билет съдържа два или три въпроса, които обхващат материала от различните дялове.

- При започване на изпита, в изпитната зала се допускат от 3 до 6 ученици и на мястото на всеки излязъл от залата, влиза нов ученик. Ако до 10 минути след изтеглянето на билета, ученикът заяви, че не може да отговаря на въпросите, разрешава му се да изтегли нов билет. Изтеглянето на втория билет се отбелязва в изпитния протокол.

- Изпитването извършва председателят на комисията. Комисията изслушва самостоятелните отговори на ученика, без да се прекъсва, и ако членовете на комисията считат за необходимо, могат да зададат допълнителните въпроси във връзка с изтегления билет.

Чл. 71. Ред, подготовка и организация на изпитите съгласно Наредба № 3 от 14.04.2003, чл.25-29 /а-з/.

(1). 1. Своевременно разясняване на учениците на изискванията на Наредбата и специфичните особености.

2. Съставяне на график за провеждане на изпитите, съобразен с националния за зрелостните изпити.

3. Определяне на състава на изпитните комисии със заповед на директора.

4. Осигуряване на необходимите помещения, работни места, обзаведени според спецификата на изпита.

5. Подготовка на изпитни конспекти, теми и билети за писмените, практическите и устните изпити.

6. Осигуряване на необходимите материали и документация за провеждане на изпита.

(2). При насрочване на изпитите се спазват следните изисквания:

1. В един ден ученикът полага само 1 изпит.

2. По предметите, по които се предвижда писмен, устен или практически, писменият изпит се провежда преди другите.

3. Времетраенето е регламентирано с наредба на МОМН.

4. Графикът за изпитите се утвърждава от директора и се поставя на видно място в училището.

5. Отлагане на изпити и прекъсване на изпитни сесии се допуска в следните случаи:

- заболяване на ученика

- тежки нещастни случаи в семейството

- природни бедствия

За отлагане на изпити и прекъсване на изпитна сесия се подава своевременно заявление до директора на ПГОХ ”М. Георгиев”.

- Ако по неуважителни причини допуснатият на изпит не се яви в определеното за това време, в изпитния протокол се вписва „Не се явил”.

Чл. 72. Оценките от всички видове изпити се вписват в съответни изпитни протоколи. Проверяването и оценяването се извършва от комисия /първи и втори проверител/. Резултатите са окончателни /Наредба № 3 от 15.04.2003 г.на МОН/

Резултатите от поправителните, зрелостните и квалификационните изпити се разглеждат на ПС.

Чл. 73. Комисии за провеждане на изпитите:

 1. Всички изпити, освен ДЗИ и ДИ се провеждат от двучленни комисии. РИО на МОМН изгражда комисията за зрелостната кампания.

 2. Изпитните комисии се назначават със заповед на директора на ПГОХ” М. Георгиев” най-късно 5 дни преди започване на изпитите. Председател на комисията е учителят – специалист по съответния предмет.

 3. Когато по някои предмети липсва достатъчен брой учители-специалисти за провеждане на изпита, директорът може да ползва учители от други училища от същата степен и вид.

 4. Когато председателят или някой член на комисията по даден предмет е възпрепятстван по уважителни причини да приеме работата, директорът назначава негов заместник.Глава IV

^ УЧАСТНИЦИ В УЧИЛИЩНОТО ОБУЧЕНИЕ


Раздел І: Учители

Чл. 74. Директорът упражнява права и задължения съгласно чл. 147 от ППЗНП, чл. 31 от Закона за защита от дискриминация (Обн., ДВ, бр.86 от 30.09.2003 г., в сила от 1.01.2004 г., т.1, р.3, №171) (получил оплакване от учащ се, който се смята за подложен на тормоз от лице от педагогическия или непедагогическия персонал или от друг учащ се, е длъжен незабавно да извърши проверка и да предприеме мерки за прекратяване на тормоза, както и за налагане на дисциплинарна отговорност).

Чл. 75. Помощник-директорът по УД и помощник-директорът по УПД изпълняват задълженията си съгласно чл. 149 от ППЗНП и длъжностната характеристика.

Чл. 76. Педагогическият съвет като специализиран орган разглежда и решава основни педагогически въпроси по приемане на Правилниците на училището, училищния учебен план, годишен план, формите на обучение, приема на ученици, решения за резултатите от обучението, прави предложения за награди, похвали и наказания на ученици.

Чл. 77. Училищното настоятелство е обществен орган за подпомагане дейността на училището. Устройството и дейността му се уреждат съгласно разпоредбите на ЗНП, Закона за юридически лица с нестопанска цел и техните устави.

 1. УН съдейства за включването на родителите в извънкласните и извънучилищните дейности.

 2. УН съдейства за обогатяване МТБ на училището, като осигурява по избран от него начин средства съгласно устава за дейността си.

 3. С цел изграждане облика на училището УН предлага на ПС за утвърждаване униформено облекло, училищни символи и ритуали.

 4. Председателят на УН има право да участва в работата на ПС със съвещателен глас.

Чл. 78. За заемане длъжността „Учител” се изисква диплома за завършена степен за висше образование „Бакалавър”, „Магистър” или „Специалист”. Учителската правоспособност се определя от присъдената квалификация ”Учител” в дипломата за завършено висше образование или дипломата за преквалификация. Учителят организира и провежда образователно-възпитателен процес по учебния предмет, проверява и оценява системно знанията и уменията на учениците, съдейства за пълното им интегриране в училищната и социална среда.

Чл. 79. Учителските длъжности (в сила от 01.10.2009) са :

 1. „младши учител”

 2. „учител”

 3. „старши учител”

 4. „главен учител”

 5. „учител методик” (в сила от 01.01.2010г);

Условията и реда за заемане на длъжностите се определят съгласно държавните образователни изисквания за учителска правоспособност и квалификация. Директорът обявява свободните места в бюрата по труда и Регионалния инспекторат по образование.

Чл. 80. Учителят има следните права:

1. Свободно да определя методите и средствата за провеждане на образователно-възпитателния процес, като активно използва интерактивни методи на преподаване и възможнастите на информационните и комуникационните технологии;

2. Да участва в обсъждането и класирането на проекти за учебници по съответния предмет и при избора на учебник, по който ще провежда обучението;

3. Да повишава образованието и професионалната си квалификация;

4. Да получава информация по въпроси, свързани с изпълнението на служебните си задължения;

5. Да дава мнения и да прави предложения за развитието на училището;

6. Да използва материално-техническата база за изпълнение на служебните си задължения.

Чл. 81. Учителят е длъжен:

 1. Да изпълнява нормата на задължителната преподавателска работа и другите задължения, включени в длъжностната му характеристика;

 2. Да преподава учебния предмет и да общува с учениците на книжовен български език;

 3. Да уведомява своевременно директора, когато се налага да отсъства от учебни часове за осигуряване на заместник с оглед недопускане на свободни часове;

 4. Да участва в работата на ПС и да изпълнява неговите решения;

 5. Да изпълнява препоръките на органите, осъществяващи методическа дейност и контрол в системата на народната просвета;

 6. Да опазва живота и здравето на учениците по време на учебно-възпитателния процес и на други дейности, организирани от училището;

 7. Да поддържа и повишава професионалната си квалификация;

 8. Да информира писмено и на индивидуални срещи родителите за успеха и развитието на ученика, за спазването на училищната дисциплина и да ги насочва към форми за допълнителна работа, като зачита тяхното право да вземат решения;

 9. Да не използва мобилен телефон по време на час;

 10. Да не пуши, да не внася и употребява алкохол в училището и извън него – при провеждане на мероприятия и дейности, в които участват ученици;

 11. Да се явява на работа с облекло и във вид, които съответстват на положението му на учител и на добрите нрави;

 12. Да не внася в училището оръжие и други предмети, които са източник на опасност;

 13. Да изпълнява Правилника за вътрешния трудов ред и Графика за дежурство в училището.

Чл. 82. Учителят не може да нарушава правата на детето и ученика, да унижава личното му достойнство, да прилага форми на физическо и психическо насилие върху него.

Длъжен е да предприема незабавно ефективни мерки за предотвратяване на всички форми на дискриминация на учебното място от страна на лице от педагогическия или непедагогическия персонал или от учащ се. Длъжен е да утвърждава атмосфера на междукултурно сътрудничество за интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.

Чл. 83. Учителят не може:

1. Да извършва образователни услуги на ученици, които се обучават или ще полагат изпити в училището, в което преподава; събира финансови средства от учениците с изключение на случаите, когато се подчинява на решения на ПС.

2. Учители и други лица, които участват при изготвянето на темите или задачите за приемните и за държавните изпити, както и при оценяването на тези изпити, не могат да извършват образователни услуги на ученици във връзка с подготовка за кандидатстване или полагане на изпити.

^ Чл. 84. Учителят спазва учебните планове и програми при преподаване на учебния материал и спазва разпределенията си за учебната година.

Чл. 85. Учителят спазва времето и мястото за провеждане на учебния час. Съобразява писмените работи с оглед уплътняване цялото време на часа.

Чл. 86. Учителят контролира и проверява знанията на учениците чрез различни форми за проверка и оценка на знанията /устни, тестови и други писмени и практически форми/ ритмично, съгласно указанията по учебните предмети и съгласно изискванията на Наредба № 3 за системата за оценяване.

Учителят нанася своевременно всички отсъствия, оценки и забележки на всеки ученик в дневника и ученическата книжка, съгласно указанието за воденето им.

Чл. 87. Инструктаж на работното място да се провежда с учениците в началото на лабораторна, учебна и производствена практика и в първия учебен час по общообразователни предмети, свързани с практически дейности (информатика, информационни технологии, химия, физика, биология, физическа култура и спорт и др.) от учителя по съответния учебен предмет в съответния кабинет по програма и инструкции за безопасност, разработени от учителите и утвърдени от директора.

Чл. 88. Учителят по практика е длъжен да провежда на учениците начален инструктаж по безопасност, хигиена на труда и ППО на първата за ученика практика в първата година на обучение по практика и периодичен инструктаж на първата за ученика практика в началото на всяка учебна година, след зимната и след пролетната ваканция и при необходимост – извънреден инструктаж, съгласно задължителните инструкции и плана за евакуация.

За всяка практика провежда уводен, текущ и заключителен инструктаж.

Чл. 89. Класният ръководител организира дейността на класа, взаимодействието с родителите и воденето на документацията на паралелката, формира общочовешки и национални ценности у учениците, съдейства за пълноценното им интегриране в училищната и социална среда.

1. Класният ръководител организира издаването на служебни бележки на учениците от класа по следния ред:

Чл. 90. Класният ръководител е длъжен:

1. Да организира и провежда часа на класа съгласно разработен план и да работи за развитието на паралелката като общност;

2. Да следи за успеха и развитието на учениците от съответната паралелка, за спазването на училищната дисциплина, за уменията им да общуват със съучениците и учителите си и интегрирането им в училищната среда, като периодично и своевременно информират родителите;

3. Да контролира посещаемостта на учебните часове от учениците от паралелката и своевременно чрез известия да уведомява родителите за допуснати: 3 - 5; 6 - 10; 11 - 15 и над 15 неизвинени отсъствия, както и за слаби оценки, нарушения на реда, наказания;

4. Да осигурява среща на ученика и родителя с учителите, които преподават в паралелката, с педагогическия съветник, помощник - директора и директора;

5. Да води редовно и да съхранява учебната документация за паралелката:

5.1. Да оформя отсъствията в дневника за всяка седмица до деня на следващия ЧК, а за последната седмица на всеки месец до 3-то число на следващия месец и представя справка с отсъствията и имената на учениците с 5 и повече неизвинени отсъствия за месеца за изпращане на справка в дирекция “Социално подпомагане” за спиране на детските надбавки за месеца.

5.2. Да оформя ученическата книжка за отсъствия, оценки, наказания и похвали и съобщения до родителите. Води личния картон на ученика съгласно изискванията на чл. 29 от Наредба № 4 за документите в Народната просвета.

а/ Да изготвя и представя на родителя характеристика за всеки ученик

б/ Да организира и провежда родителски срещи:

Чл. 91.Учителите, провеждащи учебните часове в компютърните кабинети, са длъжни да спазват Правилата за ползване на компютърните кабинети съгласно инструкция на РУИК и заповед, издадена от директора на училището.

Чл. 92. Педагогическият съветник:Раздел ІІ - Ученици


Чл. 93.Правата и задълженията на учениците са регламентирани в чл. 134 и 135 на ППЗНП.

Чл. 94.Ученикът има право да:

 1. Избира училището, професията и избираемите предмети;

 2. Получава информация и консултации по обучението, подготовката и развитието си;

 3. Участва в извънкласни и извънучилищни дейности;

 4. Получава морални награди;

 5. Получава похвали и почетни грамоти за:

 1. Получава стипендия по ред, определен с акт на Министерския съвет

 2. Изисква издаване на служебна бележка, че е ученик, само чрез класния ръководител при предварително искане от родителя /настойника/

 3. Ползва безплатно училищната материално-техническа база по ред, определен от директора на училището, в учебно и в неучебно време за развитие на интересите и способностите си;

 4. Дава мнения и предложения по отношение на организацията и провеждането на цялостната училищна дейност;

Чл. 95.Ученикът няма право да:

1. Отсъства от учебни занятия без уважителни причини.

За уважителни причини се считат:

2. Участва в хазартни игри, да пуши, да употребява наркотични средства и алкохол, както и да внася тютюневи, алкохолни, наркотични вещества, всякакъв вид оръжие и всичко, което застрашава живота и здравето на околните. При нарушаване на горепосоченото, задължително и незабавно се информират родителите и инспектора от Детска педагогическа стая.

3. Участва в политически партии и организации до навършване на 18- годишна възраст.

4. Накърнява с поведението си авторитета и достойнството на учителя и да му създава пречки при и по повод изпълнение на служебните му задължения.

5. Дописва, коригира и изтрива оценки и отсъствия в дневника.

6. Да носи включен и да ползва мобилен телефон по време на учебни часовете.

7. Да унижава личното достойнство на съучениците си, да прилага физическо и психическо насилие и тормоз върху тях или друг вид дискриминация, както и да нарушава дисциплината в час и да пречи на урочната работа.

8. Да уронва доброто име и престижа на гимназията с непристойно поведение; да рисува графити и изписва неприлични изрази и свастики по стените на класните стаи, коридори и фасадата на училището

9. Да уврежда училищното имущество.

10. Да внася в стаите храни, безалкохолни напитки, семки, кафе, алкохол и да дъвче дъвка по време на час.

Чл. 96.Ученикът е длъжен да изпълнява задълженията си, определени с ППЗНП и този Правилник.

1. Да пристига в училище най-малко 10 мин. преди първия си час;

2. Да носи в училище утвърдената от Ученическия съвет и родителите униформа или част от нея с емблемата на училището (включваща риза и вратовръзка);

3. Да носи винаги своята ученическа книжка или лична карта и ги показва при поискване от учител или охрана;

4. Да има тетрадки по всички предмети, да записва всички планове, указания, зададени самостоятелни и домашни работи.

5. Да си осигури необходимите учебници по всички предмети.

6. Да се явява в училище чист от паразити. При установяване на такива има право да ползва до 3 дни за цялата година за почистване от паразити с бележка от фелдшера на училището. За всеки следващ ден отсъствията са неизвинени. За системно явяване с паразити се търси отговорност от родителите.

7. Явява се в удобно спортно облекло в часа по физическа култура. Във физкултурния салон влиза задължително само с чисти гуменки. В часа присъстват и болните, неразположените и учениците без екип. Когато ученикът по здравословни причини не може да участва в часовете по физическа култура и спорт, освобождаването му става съгласно следната процедура:

а) За срок по-малък от един месец ученикът е длъжен да представи на медицинското лице в училището медицински документ за освобождаване, издаден от личния лекар или съответното медицинско заведение. На базата на представените документи медицинското лице изготвя списък с освободените ученици, посочвайки трите имена, класа и срока за освобождаване. След съгласуване на списъка с директора, същият се поставя на определено за целта място в учителската стая за сведение на класния ръководител и учителите по физическа култура и спорт.

б) За срок повече от един месец ученикът подава заявление до директора на училището за освобождаване от часовете по физическа култура и спорт заедно с медицински протокол от ЛКК или друг медицински документ, издаден от специализирано медицинско заведение. Директорът препраща подадените документи на медицинското лице в училището за установяване на тяхната достоверност и за изготвяне на доклад, който се представя на Педагогически съвет от него. След решението на ПС директорът издава заповед за освобождаване, в която се записва основанието, срокът, както и това дали присъствието на ученика е задължително за съответния час. Заповедта се връчва срещу подпис на класния ръководител и учителя по физическа култура за сведение и изпълнение.

1. Изпълнява зададените му от учителя задачи и дейности в часа и вкъщи.

2. Изпълнява задълженията на дежурен ученик за деня, като външен или вътрешен дежурен ученик по реда на номерата в клас.

3. Не се отклонява под какъвто и да е предлог от учебни занятия.

4. При свободен час учениците изчакват разпорежданията на дежурния учител или на помощник-директора.

5. Не вдига шум по коридорите по време на час. Учениците за ІІ-ра смяна отиват на етажа след последния час на І-ва смяна през междучасието.

6. Пази тишина в училище по време на час. Да не шуми и говори по коридорите, ако е закъснял или има свободен час.

7. Не излиза по време на час, освен в изключителни случаи.

8. Снабдява се с ученическа книжка и лична карта, а за направление Ресторантьорство и ХВП и със здравна книжка, заверена в срок до 30 септември. Представя ученическата книжка на всеки учител при оценяване за нанасяне на оценките и за подпис на родителя.

9. Явява се с ученическа книжка и лична карта /паспорт/ при получаване на стипендия, всички видове изпити и при издаване на служебни документи. Стипендиите се изплащат извън часовете по график. Учениците влизат при директора, помощник-директорите, счетоводството и в информационния център само в посоченото приемно време.

 1. Опазва имуществото в класните стаи, коридорите, кабинетите и другите помещения, докато пребивава в тях.

11. Не допуска отсъствия по неуважителни причини, в противен случай е длъжен да осъществи връзка с педагогическия съветник за изясняване на обстоятелствата.

12. Съобщава незабавно на лице от педагогическия или непедагогическия персонал (на класния ръководител, учител, директор, помощник-директор, педагогически съветник и други) за всеки случай на дискриминация, психически или физически тормоз или насилие на съученик или друго лице в училището.

13. Класът избира демократично ученически съвет на класа - отговорник на класа и отговорници на групи.

Чл. 97. По време на учебна практика учениците са длъжни:

 1. Да полагат усилия за усвояване на практически навици и умения;

 2. Да изпълняват всички законови разпоредби на учителите по практика и служебните лица, отнасящи се до охрана на труда, опазване на материалната база и противопожарната охрана;

 3. Да остават в работилниците само при наличието на учител или майстор;

 4. Да си осигуряват необходимите платове, конци, игли и хранителни продукти;

 5. Да работят в работно облекло и с прибрани коси;

 6. Да водят тетрадка-дневник, в която за всяка практика извън училище да записват място, дейност, начален и краен час и получават подписи от учителите след мнението на персонала в заведението /отнася се за учениците от направление ОХ и ХВП/;

 7. Да излизат само в редовните междучасия по време на практика;

 8. Да закупува от домакина на училището счупена от него игла и я поставя веднага на машината, така че при освобождаване на работилницата да няма машина без игла;

 9. Отговорникът на групата по практика или дежурен ученик влизат заедно с учителя в работилницата 5 минути преди смяната /за втора смяна в присъствието на учител и ученик от първа смяна/ и приемат и издават състоянието на машините в работилниците. Липсващи, повредени или подменени части и оборудване по време на смяната, приети или издадени, се вписват в тетрадката на работилницата и се подписват от учителя и ученика;

 10. Всеки ученик проверява в началото на практиката своята машина за изправност, счупени или липсващи части и отговаря за издаването й в изправност. При счупване на совалка или други части се изяснява причината от учителя и завеждащия учебен сервиз и се взема решение за възстановяването им.

 11. Завършващите ученици от 12 и 13 клас (с.ф.) профил МКО и ТО задължително преминават на обучение в шивашките фирми.

 12. Учениците да се запознаят с Инструкциите за експлоатация и безопасна работа на новото оборудване в шевните работилници и кухненския блок.

Чл. 98.Производствената практика е задължителна за всички ученици от всички форми на обучение:

 1. Провежда се по график, утвърден от директора на училището в зависимост от конкретните условия;

 2. Времето за провеждане е учебно време;

 3. Производствената практика се провежда по учебни програми, утвърдени от директора на училището. В учебната програма се описват критериите за оценяване;

 4. Ученикът трябва да води тетрадка – дневник, където отразява дейността си по дни; тетрадката – дневник се заверява от лицето, при което ученикът работи и от учителя – ръководител на практиката;

 5. За ученик, който не е провел по уважителни причини производствената практика по редовния график, директорът определя реда и условията за провеждането й;

 6. Производствената практика се оценява с цифрова оценка, която се изнася в дневника на класа, личния картон и ученическата книжка на ученика;

Чл. 99. Отсъствие на ученик от час без уважителни причини е неизвинено отсъствие. Закъснения до 15 мин. за 3 учебни часа се считат за 1 час неизвинено отсъствие.

Чл. 100. При масово бягство на класа от час учителят, класният ръководител и помощник- директорът изясняват причините и инициаторите и вземат решение за провеждането на часа. При повторен случай се свиква родителска среща.

Чл. 101. Отсъствия по болест се извиняват в ЧК през следващата седмица от класния ръководител след като родителят представи заверена от фелдшера медицинска бележка или я изпрати по ученика след обаждане на класния ръководител, като бележката е подписана от него.

Чл. 102. Когато ученик отсъства повече от 10 дни, родителите трябва да представят талон за здравословното състояние на ученика от личния лекар.

Чл. 103. Ученикът може да отсъства от училище по уважителни причини:

 1. При представяне на медицинска бележка или документ от спортния клуб, в който членува;

 2. До 3 дни в една учебна година с уведомление от родителя;

 3. До 7 дни в една учебна година с разрешение на директора на училището въз основа на писмена молба от родителя;

Чл. 104. При неотложни случаи на отсъствия родителят уведомява класния ръководител и чрез него подава уведомително писмо до директора за причините и извиняването на отсъствията.

Чл. 105.Ученикът се застрахова в училището с класа за определена минимална сума към определено застрахователно дружество, за да може да участва в извънкласни дейности - екскурзии, излети, спортни и други мероприятия.

Чл. 106. Парични средства от учениците могат да се събират само чрез училищното настоятелство и по решение на Ученическия съвет.

Чл. 107.(1). На основание чл. 139 от ППЗНП, за неизпълнение на задълженията си съгласно ППЗНП и този Правилник, ученикът се наказва със:

^ 1. “Забележка” по чл. 139 ал. 1 т. 1 от ППЗН със заповед на директора по предложение на класния ръководител за:

а) Отсъствия от учебни занятия без уважителни причини – от 6 до 10 неизвинени отсъствия;

б) Отказ на ученика да изпълнява учебните си задължения в часовете и създаване на пречки на учителя при изпълнение на служебните му задължения;

в) Тютюнопушене в сградата и двора на училището;

г) За дописани, коригирани или изтрити оценки в дневника;

д) Увреждане на училищното имущество – драскане по чиновете и по стените, счупване на прозорци, брави и др.;

ж) Системно непредставяне или отказ да представи бележника си за проверка, вписване на оценки и подпис от родителя, както и несвоевременно представяне на документите за извиняване на направени отсъствия;

з) 5 (пет) забележки без екип в часовете по физическо възпитание.

2. “Извършване на дейности в полза на училището в свободното от учебни часове време” по чл. 139 ал. 1 т. 2 от ППЗНП със заповед на директора по предложение на ПС за:

а) Отказ на ученика да изпълнява учебните си задължения в часовете и създаване на пречки на учителя при изпълнение на служебните му задължения;

б) Поведение и предизвикване на конфликти, уронващи честта и достойнството на служители, ученици и други лица в училището;

в) Увреждане на училищното имущество – драскане по чиновете и по стените, счупване на прозорци, брави и др.;

г) Употреба на алкохол и/или влизане в часовете в нетрезво състояние.

Дейностите в полза на училището са: хигиенизиране на училището/оборка на двора, почистване на чиновете, почистване на класната стая, организиране и участие в благотворителни акции в училището, подпомагане дейността на дежурния учител, на класния ръководител, на педагогическия съветник и учителския колектив.

3. “Предупреждение за преместване в друго училище до края на учебната година” по чл. 139 ал. 1 т. 3 от ППЗНП със заповед на директора по предложение на ПС, като крайна мярка при тежки нарушения, след изчерпване на мерките за въздействие

а) При системност на нарушенията, изброени в точка 1 и 2;

б) При направени от 15 до 20 неизвинени отсъствия;

в) Кражба на лично и училищно имущество;

г) Организиране и участие в сбиване или нанасяне побой над ученици или други лица в сградата и района на училището;

^ 4. “Преместване в друго училище“ по чл. 139 ал. 1 т. 4 със заповед на директора по предложение на ПС като крайна мярка за тежки нарушения:

а) Системност на нарушенията по предходните точки;

б) За допуснати над 20 неизвинени отсъствия;

в) Умишлено предизвикване на ситуации, които застрашават живота на трети лица в сградата и района на училището;

г) За нанасяне на телесни повреди в резултат на побой, сбиване или използване на взривни вещества.


5. “Преместване от дневна в самостоятелна форма на обучение“ по чл. 139 ал. 1 т. 5 за ученици, навършили 16 години със заповед на директора по предложение на ПС като крайна мярка за тежки нарушения

а) За направени над 20 неизвинени отсъствия;

б) Системност на нарушенията по предходните точки.

в) Когато ученикът се яви в училище с облекло или във вид, които са в нарушение на този правилник, както и когато състоянието му не му позволява да участва в образователно-възпитателния процес, той се отстранява от училище до отпадане на основанието за отстраняването му. За времето на отстраняване на ученика се отбелязват неизвинени отсъствия , за което класният ръководител уведомява веднага родителя.

г) Когато ученикът пречи на учителя и/или на съучениците си по време на учебен час с поведение, предизвикващо конфликти, и уронващи честта и достойнството им, учителят го отстранява до края на учебния час. Ученикът няма право да напуска сградата на училището и се задължава да посети училищния педагогически съветник.;

д) Отстраняването от час става след като отговорникът на класа повика педагогическия съветник (при отсъствие извиква дежурен учител), който да изведе ученика;

е) При тежки или системни нарушения на задълженията, определени в този правилник и в правилника за вътрешния ред на училището, освен наказание по ал. 1 на ученика се налага и мярка намаляване на поведението.

ж) Освен налагането на наказание по ал. 1 ученикът може да бъде насочен към консултации и педагогическа и психологическа подкрепа от педагогическия съветник, допълнително обучение в извънучебно време, включително в периода на ваканциите, участие в извънкласни и извънучилищни дейности, професионално ориентиране и други дейности с оглед недопускане на нарушения и на отпадане от училище.

Чл. 108. (1) Видът и срокът на наказанието се определят съгласно ППЗНП, като се отчитат видът, тежестта на нарушението и личностните особености на ученика.

(2) Наказание по чл. 107 ал1. т.4 не може да бъде наложено на ученик от последния гимназиален клас.

Чл. 109 (1) Класният ръководител писмено уведомява родителя за извършеното от ученика нарушение и за правата на родителя в процедурата по налагане на наказание.

(2) За всяко производство за налагане на наказание по чл. 107, ал. 1 и на мярката по чл. 107, ал. 5 се определя докладчик. Докладчик е учител, който преподава на ученика.

(3) Преди налагане на наказанията по чл. 107, ал. 1 и на мярката по чл. 107, ал. 5 директорът - за наказанието по чл. 107, ал. 1, т. 1, съответно педагогическият съвет - в останалите случаи, изслушва ученика и проверява фактите и обстоятелствата, свързани с конкретното нарушение.

(4) Родителят има право да присъства на изслушването и да изрази мнение.

(5) За изясняване на фактите и обстоятелствата на изслушването могат да бъдат поканени и да бъдат изслушани учители, които преподават на ученика, както и ученици.

(6) Преди налагане на наказанията по чл. 107, ал. 1, т. 2 - 5 и на мярката по чл.107, ал. 5 задължително се уведомява дирекция "Социално подпомагане" по настоящ адрес на ученика, представител на която може да присъства на изслушването с оглед защита на правата и на интересите на ученика. По желание на ученика и на неговите родители дирекция "Социално подпомагане" може да го консултира преди налагане и на останалите наказания и мерки.

(7) Преди налагане на наказанията и мерките, с изключение на мярката по чл. 107, ал. 3, се взема мнението на класния ръководител на ученика.

Чл. 110. (1) Класният ръководител уведомява родителя за наложените на ученика наказания и мерки.

(2) Наложените наказания и мерки се отразяват в ученическата книжка, в личния картон и в характеристиката на ученика.

(3) Наложеното наказание по чл. 107, ал. 1, т. 1 се обявява от класния ръководител пред класа.

(4) Ученик, на когото е наложено наказание по чл. 107, ал. 1, т. 4, продължава обучението си в друго училище при условия и по ред, определени със заповед на началника на регионалния инспекторат по образованието.

(5) Ученик, на когото е наложена мярката по чл. 107, ал. 5, за срока на мярката се лишава от правото да получава стипендия за отличен успех, както и от правото да участва в представителни прояви от името на училището.

Чл. 111. (1) Наказанията и мерките се заличават с изтичане на срока, за който са наложени, или предсрочно по реда, по който са наложени.

(2) По желание на ученика след заличаване на наказанието по чл. 107, ал. 1, т. 4 той може да продължи обучението си в училището, в което е преместен.

(3) Заличаването се отбелязва в ученическата книжка и в личния картон на ученика.

Чл. 112. Ученици, които пушат в тоалетните на сградата, или на друго място в сградата на училището и двора се наказват съгласно чл. 107 т.1 и т.2 след незабавно извикване на родителите в училище за вземане на мерки.

Чл. 113. Всяко увреждане на материалната база и извършителят (извършителите) се регистрират в момента на увреждането му от учителя за часа в книгата за дежурство на учителите или от дежурния учител и в книгата на домакина при ежедневен обход от него. Всяка повреда се регистрира и при сигнал от ученик, учител или член от персонала. Дежурните учители и класният ръководител изясняват обстоятелствата и уведомяват ПД, а класният ръководител уведомява родителя.

 1. Възстановяване на нанесените материални щети на базата в следствие на увреждането става със собствен на ученика или на родителите труд и материали в срок до три дни в неучебно време.

 2. Възстановяването на повредено или унищожено училищно имущество става и с парични средства по пазарни цени като дарение от родителя в срок до 3 дни.

 3. При всяко повреждане на базата в училище класът възстановява щетата или средствата за нея или посочва учениците, които трябва да я възстановят.

 4. Надраскани чинове се почистват от ученика, който седи на чина или от ученика от предишната смяна или час, ако повредата не е регистрирана в книгата за дежурство на учителите или в книгата на домакина.Раздел ІІI - Ученически отдих, спорт и туризъм


Чл. 114. Ученически отдих, спорт и туризъм се организират в съответствие с Наредба № 2/24.04.1997 г., Заповед № РД 09387/27.04.1999 г.и писмо № 9105-184/23.04.2004г. на МОН на Министъра на образованието и науката.

 1. Отдих по време на ваканция се организира след решение на Педагогическия съвет. В решението се посочва мястото, времето и броят на участниците и ръководителите.

 1. При провеждане на екскурзии в друго населено място ръководителят изготвя списък на учениците и всички необходими документи за екскурзията и ги представя за заверка от директора. В списъка се посочват трите имена, класа и ЕГН и се изготвя в четири екземпляра, а за спортни състезания се заверява и от медицинско лице.

 1. Екскурзии се организират и провеждат в учебни и неучебни дни или по време на ваканции след проучване желанията на учениците и съгласуване с родителите им. За провеждане на дейностите в учебни дни директорът на училището иска писмено разрешение от началника на РИО. След съгласуване с началника на РИО директорът организира, осигурява и контролира преструктурирането на учебното съдържание.

 2. Изборът на лицензиран туроператор се съгласува писмено с Национален център за отдих, възстановяване и спорт (НЦОВС) и / или “Ученически отдих и спорт” – ЕООД.^ Раздел ІV – Обучение в компютърните кабинети


Чл. 115. (1) Учебните занятия в компютърния кабинет се провеждат след инструктаж по безопасност и хигиена на труда в компютърния кабинет и съгласно правилата за безопасна работа в училищната мрежа и Интернет. Инструктажът се извършва в началото на учебната година, след зимната и след пролетната ваканция.

(2) В компютърните кабинети се забранява:

Чл. 116. Учениците имат право на свободен достъп до мрежата в извънучебно време по график, утвърден от директора и само по теми, свързани с учебния материал. Информация за ползването на мрежата от ученика се отразява в дневника на кабинета.


^ Раздел V - Пропускателен режим


Чл. 117. (1) Учениците се допускат в сградата на училището след показване на ученическа книжка и ученическа лична карта на дежурен учител и охраната при влизане за първия си час за деня. При всяко друго влизане показват ученическата лична карта при поискване.

(2) Учениците влизат и излизат в сградата през централния вход:

а/ до 8.00 часа

б/ от 12.20 до 13.10 часа (7-ми час и междучасията)

в/ след 18.00 часа

(3) През всички междучасия по време на смените учениците излизат и влизат през

страничния вход.

(4) Учениците се допускат и остават в междучасия или след часовете в шевните работилници, компютърните кабинети и помещенията на кухненския блок само в присъствието на учител.

(5) За опазване живота и здравето на учениците не е разрешен престоят и пребиваването на учениците на тротоарите и улица “Гладстон” пред училището. Движението по улица “Гладстон” да става по тротоарите, а пресичането по правилата за движението.

(6) Забранено е пушенето в двора, на спортните площадки, тротоарите и платното на улица “Гладстон” пред училището.

(7) Външни лица и представителите на организации при влизане показват документ за самоличност, изчакват записване в книгата и намиране на търсеното лице от охраната.

(8) Не се допуска извикване на учители и ученици от учебен час. Родителите изчакват за среща с класния ръководител или друг учител. Служебните бележки се получават от класния ръководител.

(9) За среща с педагогическия съветник, учители, които не са в час, помощник-директори или директор, родителите и лица от обществени организации се допускат от охраната.


^ Раздел VI – Санкции


Чл. 118. Санкциите във връзка с нарушаване изискванията за безопасни условия на възпитание, обучение и труд са:

 1. Възстановяване на повредено или унищожено училищно имущество със собствен или на родителите труд, или с парични средства – в срок до 5 дни;

 2. Задължително и незабавно информиране на инспектора от ДПС и родителите на ученика при употреба на алкохол и наркотични вещества;

 3. Родителите са длъжни:

  • да осигурят посещаемостта на ученика в училище;

  • да посещават редовно родителските срещи и всички общоучилищни изяви;

  • да контролират външния вид, в който детето им посещава училище;

  • да следят за успеха и поведението на ученика;

  • да се явяват в училище, когато важни причини налагат това и бъдат поканени от класния ръководител и директора

 4. Не се допуска родител еднолично да изяснява конфликти, възникнали между неговото дете и друг ученик от училището;
312-geologicheskoe-stroenie-inzhenerno-geologicheskie-usloviya-provedenie-ocenki-vozdejstviya-na-okruzhayushuyu-sredu.html
312-kafedra-himii-prirodnih-soedinenij-1-periodizaciya-obshej-istorii-himii-proishozhdenie-termina-himiya.html
312-materialno-tehnicheskie-obekti-organicheskie-ovnesenii-izmenenij-i-dopolnenij-v-postanovlenie.html
312-obshestvennie-i-eticheskie-aspekti-pryamogo-marketinga-v-v-nozdrin-informacionnie-sistemi-v-marketinge.html
312-organizaciya-vedeniya-gosudarstvennogo-kadastra-nedvizhimosti-doklad-o-sostoyanii-i-ispolzovanii-zemel.html
312-profilaktika-beznadzornosti-i-pravonarushenij-nesovershennoletnih-programma-u-knig-ne-bivaet-kanikul.html
 • klass.bystrickaya.ru/53-brending-kommunikativnie-osnovi-brendinga-plan-obucheniya-na-2010-god-chast-1.html
 • uchenik.bystrickaya.ru/advokatura-obshestvennie-i-chastnie-pravoohranitelnie-organi.html
 • tests.bystrickaya.ru/kurs-3-uchebnij-korpus-3-ul-chasovitina-27-ponedelnik-9.html
 • studies.bystrickaya.ru/kachestvo-zhizni-naseleniya.html
 • gramota.bystrickaya.ru/zenkovich-n-a-z-567-tajni-ushedshego-veka-lzhesvidetelstva-falsifikacii-kompromat-stranica-23.html
 • esse.bystrickaya.ru/rabochaya-programma--poyasnitelnaya-zapiska-uchebno-metodicheskij-kompleks-po-novoj-istorii-stran-azii-i-afriki.html
 • exchangerate.bystrickaya.ru/evrei-i-evropejci.html
 • teacher.bystrickaya.ru/glava-5-igra-zakreplenie-i-razvitie-navikov-nekotorie-voprosi-i-otveti.html
 • reading.bystrickaya.ru/metodicheskie-rekomendacii-razrabotala-hmiz-olga-vasilevna-kandidat-ekonomicheskih-nauk-docent.html
 • zadachi.bystrickaya.ru/slovar-terminov-uchebno-metodicheskij-kompleks-po-discipline-opd-f-o1-novaya-istoriya-stran-vostoka-osnovnaya-obrazovatelnaya.html
 • letter.bystrickaya.ru/municipalnoe-obsheobrazovatelnoe-uchrezhdenie-srednyaya-obsheobrazovatelnaya-shkola-7.html
 • occupation.bystrickaya.ru/normativi-raspredeleniya-dohodov-ot-akcizov-na-alkogolnuyu-produkciyu.html
 • literature.bystrickaya.ru/chast-ii-serdechno-sosudistaya-sistema-m-a-karachu-nekogo-kand-med-nauk-e-v-melnikovoj-ya-yann-iyaya-churchill.html
 • zadachi.bystrickaya.ru/razdel-1-uvazhenie-neprikosnovennosti-lichnosti-doklad-o-polozhenii-s-pravami-cheloveka.html
 • books.bystrickaya.ru/diplom-k-dembelyu-novie-izvestiya-gavrilov-vladimir-12042006-63-str-6-gosduma-rf-monitoring-smi-12-aprelya-2006-g.html
 • knowledge.bystrickaya.ru/o-b-r-a-z-e-cpamyatnogo-znaka-gosudarstvennij-sovet-hase-respubliki-adigeya-xx-let.html
 • institut.bystrickaya.ru/tablica-612-kolichestvo-i-razmeri-prihvatok-pri-ruchnoj-dugovoj-svarke-elektrodami-s-osnovnim-vidom-pokritiya.html
 • vospitanie.bystrickaya.ru/vserossijskaya-konferenciya-shkola-po-fiziologii-sluha-i-rechi.html
 • ucheba.bystrickaya.ru/programma-dnya-otkritih-dverej-dlya-budushih-pervoklassnikov-i-ih-roditelej-24-marta-2012-goda.html
 • esse.bystrickaya.ru/rebenok-sushestvo-razumnoe-on-horosho-znaet-potrebnosti-trudnosti-i-pomehi-svoej-zhizni-ne-despotichnie-rasporyazheniya-ne-navyazannaya-disciplina-ne-nedoverchivij.html
 • education.bystrickaya.ru/14-a-dopolnitelnaya-istoricheskaya-biogeografiya-vikariantnaya-model-i-koncepciya-ottesnennih-reliktov-fitospreding.html
 • pisat.bystrickaya.ru/tema-20-sostoyanie-i-puti-sovershenstvovaniya-dolgosrochnogo-kreditovaniya-kapitalnih-vlozhenij-predpriyatij.html
 • college.bystrickaya.ru/12-instrumenti-kommunikacij-v-seti-internet-diplomnaya-rabota-antona-kondratova-na-temu-internet-kommunikacii.html
 • essay.bystrickaya.ru/direktiva-soveta-92118ees-direktiva-soveta-ot-28-yanvarya-1991-g-po-usloviyam-zdorovya-zhivotnih-reguliruyushih-torgovlyu.html
 • vospitanie.bystrickaya.ru/zakonodatelstvo-v-voprosah-i-otvetah.html
 • university.bystrickaya.ru/filosofskij-diskurs-o-moderne-soderzhanie-stranica-9.html
 • predmet.bystrickaya.ru/ris-3-detali-korpusa-usilitelya-unikalnoe-prakticheskoe-posobie-po-uskorennomu-uvelicheniyu-rosta-v-lyubom-vozraste.html
 • kanikulyi.bystrickaya.ru/zubareva-mordkovich-matematika.html
 • uchitel.bystrickaya.ru/rabochaya-programma-po-discipline-analiz-riskov-i-strahovanie.html
 • report.bystrickaya.ru/i-patenti.html
 • desk.bystrickaya.ru/perspektivnij-plan-raboti-na-2010-2011-uchebnij-god-2010.html
 • exam.bystrickaya.ru/varanasi-gorod-tisyachi-hramov.html
 • notebook.bystrickaya.ru/itogi-raboti-organov-sistemi-socialnoj-zashiti-naseleniya-ulyanovskoj-oblasti-za-1-oe-polugodie-2010-goda.html
 • knowledge.bystrickaya.ru/novgorodskaya-oblast-spisok-arbitrazhnih-upravlyayushih-yavlyayushihsya-chlenami-samoreguliruemih-organizacij-arbitrazhnih.html
 • ucheba.bystrickaya.ru/porosenok-farshirovannij.html
 • © bystrickaya.ru
  Мобильный рефератник - для мобильных людей.